Fandom

Students

Practical Training

1,331pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

"Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej - z wolą sprostania moim obowiązkom - przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego" § 126 Statutu UG[1]


Czego wymaga się od studentów?Edit

 • Skierowanie na praktyki
 • Dziennik praktyk
 • Harmonogram
 • Hospitacje

Istnieje w sieci, od adresem http://web.archive.org/web/20041026164445/http://pedagogika.univ.gda.pl/podstrony/komunikaty/praktykipedagogiczne.pdf niepodpisany przez nikogo, nieaktualny dokument (Wytyczne do organizacji praktyk pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki UG w roku akademickim 2004/2005) narzucający pewne obowiązki studentom. Być może traktowany jako aktualny.

Skąd ten obowiązek?Edit

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższymEdit

W Ustawie[2]:

 • Art. 9.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia:

2) standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, uwzględniające kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, a także tryb tworzenia i warunki jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, uwzględniając zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych oraz dbając o jakość kształcenia;

3) standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniające: [...]

f) czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji praktyk,


 • Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, może określić, w drodze rozporządzenia, standard kształcenia dla danego kierunku, inny niż określony na podstawie art. 9 pkt 2, uwzględniając kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów.


 • Art. 166.

3. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki.

Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaEdit

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.[3]

Załącznik Nr 46[4] Standardy nauczania dla kierunku studiów: pedagogika (studia magisterskie): [...] IV. PRAKTYKI Ciągłe praktyki zawodowe w minimalnym wymiarze 150 godzin.

Plan studiówEdit

W planach studiów udostępnionych w postaci tabel [5]:

 • Pedagogika Społeczna - praca opiekuńcza i socjalna

75 godzin (ĆWICZEŃ) na IV roku

75 godzin (ĆWICZEŃ) na V roku


 • Terminarz praktyk pedagogicznych[6] 2006/2007


Ale w niepodpisanym upublicznionym dokumencie[7] jest: "Praktyka pedagogiczna (ciągła, 2-3-4 tygodniowa), studia dzienne tydzień praktyki = 21 - 25 godzin pracy studenta"

Możliwości zwolnienia lub zaliczeniaEdit

Regulamin studiówEdit

W Regulaminie [8]:

§ 7

1.Dziekan może powołać opiekunów: specjalności (tutorów), lat studiów oraz grup studentów.

2.Rektor na wniosek Dziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.

3.Zasady odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiów określa Rada Wydziału.

4.Dziekan w porozumieniu z Radą Wydziału ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

Dokument Rada Wydziału dotyczący zasad odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiówEdit

taki dokument musiał powstać przed 2006 rokiem, bo późniejsze udostępnione w sieci nie regulują problemu praktyk

Uchwały i protokoły posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych [9]

Przykładowe wnioski o zaliczenie praktykEdit

Takie wnioski istnieją przy regulaminach praktyk na innych uczelniach. Tutaj nie wiadomo na jakie punkty regulaminu praktyk powoływać się.

Niestandardowe rozwiązaniaEdit

Lista placówekEdit

Wykaz placówek[10], z którymi Instytut Pedagogiki zawarł "Porozumienie o prowadzenie studenckich praktyk zawodowych".

Osoby odpowiedzialne w IP za praktykiEdit

KontrowersjeEdit

 • Zmuszanie studentów do pracy

Art. 65. Konstytucji pkt. 2 Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.

Niestety, być może wystarczający jest zapis Art. 189. Ustawy o szkolnictwie wyższym:

pkt 2. Student jest obowiązany w szczególności do: [...] 2) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;


 • Ilość godzin: studenci mają towarzyszyć opiekunom praktyk, a jednocześnie powiedziane jest, że ma to być 75h w sumie. Ale na ogół opiekunowie tyle nie pracują. Z kim o tym rozmawiać, skoro od osoby nas nadzorującej zależy zaliczenie.


 • Studenci studiów dziennych porzucić muszą swoje dotychczasowe miejsca pracy i odbywać bezpłatne praktyki. Czy przysługują nam z tytułu utraconych korzyści jakieś odszkodowania lub zapomogi?
 • Nie zostały podane informacje na temat tego jaka praca wykonywana przez studentów zwalnia z praktyk. Jeżeli istnieje przepis mówiący o zwolnieniach powinien być znany.
 • Jeżeli na podstawie takich samych przepisów studenci są różnie traktowani (dotyczyć może np. studentów zaocznych, zwolnień z praktyk) to jest to niezgodne z Konstytucją[11], bo Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

PomysłyEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki