FANDOM


"Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej - z wolą sprostania moim obowiązkom - przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego" § 126 Statutu UG[1]


Czego wymaga się od studentów?Edit

 • Skierowanie na praktyki
 • Dziennik praktyk
 • Harmonogram
 • Hospitacje

Istnieje w sieci, od adresem http://web.archive.org/web/20041026164445/http://pedagogika.univ.gda.pl/podstrony/komunikaty/praktykipedagogiczne.pdf niepodpisany przez nikogo, nieaktualny dokument (Wytyczne do organizacji praktyk pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki UG w roku akademickim 2004/2005) narzucający pewne obowiązki studentom. Być może traktowany jako aktualny.

Skąd ten obowiązek?Edit

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższymEdit

W Ustawie[2]:

 • Art. 9.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia:

2) standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, uwzględniające kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, a także tryb tworzenia i warunki jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, uwzględniając zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych oraz dbając o jakość kształcenia;

3) standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniające: [...]

f) czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji praktyk,


 • Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, może określić, w drodze rozporządzenia, standard kształcenia dla danego kierunku, inny niż określony na podstawie art. 9 pkt 2, uwzględniając kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów.


 • Art. 166.

3. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki.

Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaEdit

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.[3]

Załącznik Nr 46[4] Standardy nauczania dla kierunku studiów: pedagogika (studia magisterskie): [...] IV. PRAKTYKI Ciągłe praktyki zawodowe w minimalnym wymiarze 150 godzin.

Plan studiówEdit

W planach studiów udostępnionych w postaci tabel [5]:

 • Pedagogika Społeczna - praca opiekuńcza i socjalna

75 godzin (ĆWICZEŃ) na IV roku

75 godzin (ĆWICZEŃ) na V roku


 • Terminarz praktyk pedagogicznych[6] 2006/2007


Ale w niepodpisanym upublicznionym dokumencie[7] jest: "Praktyka pedagogiczna (ciągła, 2-3-4 tygodniowa), studia dzienne tydzień praktyki = 21 - 25 godzin pracy studenta"

Możliwości zwolnienia lub zaliczeniaEdit

Regulamin studiówEdit

W Regulaminie [8]:

§ 7

1.Dziekan może powołać opiekunów: specjalności (tutorów), lat studiów oraz grup studentów.

2.Rektor na wniosek Dziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.

3.Zasady odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiów określa Rada Wydziału.

4.Dziekan w porozumieniu z Radą Wydziału ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

Dokument Rada Wydziału dotyczący zasad odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiówEdit

taki dokument musiał powstać przed 2006 rokiem, bo późniejsze udostępnione w sieci nie regulują problemu praktyk

Uchwały i protokoły posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych [9]

Przykładowe wnioski o zaliczenie praktykEdit

Takie wnioski istnieją przy regulaminach praktyk na innych uczelniach. Tutaj nie wiadomo na jakie punkty regulaminu praktyk powoływać się.

Niestandardowe rozwiązaniaEdit

Lista placówekEdit

Wykaz placówek[10], z którymi Instytut Pedagogiki zawarł "Porozumienie o prowadzenie studenckich praktyk zawodowych".

Osoby odpowiedzialne w IP za praktykiEdit

KontrowersjeEdit

 • Zmuszanie studentów do pracy

Art. 65. Konstytucji pkt. 2 Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.

Niestety, być może wystarczający jest zapis Art. 189. Ustawy o szkolnictwie wyższym:

pkt 2. Student jest obowiązany w szczególności do: [...] 2) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;


 • Ilość godzin: studenci mają towarzyszyć opiekunom praktyk, a jednocześnie powiedziane jest, że ma to być 75h w sumie. Ale na ogół opiekunowie tyle nie pracują. Z kim o tym rozmawiać, skoro od osoby nas nadzorującej zależy zaliczenie.


 • Studenci studiów dziennych porzucić muszą swoje dotychczasowe miejsca pracy i odbywać bezpłatne praktyki. Czy przysługują nam z tytułu utraconych korzyści jakieś odszkodowania lub zapomogi?
 • Nie zostały podane informacje na temat tego jaka praca wykonywana przez studentów zwalnia z praktyk. Jeżeli istnieje przepis mówiący o zwolnieniach powinien być znany.
 • Jeżeli na podstawie takich samych przepisów studenci są różnie traktowani (dotyczyć może np. studentów zaocznych, zwolnień z praktyk) to jest to niezgodne z Konstytucją[11], bo Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

PomysłyEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.