FANDOM


ให้ update ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ (แผน ก) หรือ ระบบที่จะวิเคราะห์ (แผน ข) หรือ งานวิจัยตนเอง (ป.เอก)

 • แผน ก ให้ดูตัวอย่างจาก กฤษณะ จินดารักษ์
 • แผน ข ให้ดูตัวอย่างจาก กฤตพนธ์

หากใครไม่มีชื่อในนี้ หรือชื่อเขียนผิด ขอให้เพิ่มหรือแก้ไขด้วย


ป.เอกEdit

เกียรติชัย ตรีรัตนาพิทักษ์Edit

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

รายชื่อบทความ

ครั้งที่ 1.

1. Kim, B.M., Li, Q., Park, C.S., Kim, S.G. and Kim, J.Y. 2006. "A new approach for combining content-based and collaborative filters." Journal of Intelligent Information Systems Vol. 27 Issues 1 : 79-91

ครั้งที่ 2.

2. Adomavicius, G. and Tuzhilin, A. 2005. "Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions." IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering Vol. 17 No. 6 : 734-749

3. Linden, G., Smith, B. and York, J. 2003. "Amazon.com Recommendations: Item-to-Item Collaborative Filtering." IEEE Internet Computing Vol. 7 Issues 1 : 76-80

4. Mehta, B., Hofmann, T. and Nejdl, W. 2007. "Robust collaborative filtering." Proceedings of the 2007 ACM conference on Recommender systems


5. Piao, C., Zhao, J. and Feng, J. 2007. "Research on Entropy-based Collaborative Filtering." Algorithm. Proceedings of the IEEE International Conference on e-Business Engineering : 213-220

ครั้งที่ 3.

6. Lee, K.S., Croft, W.B. and Allan J. 2008. "A Cluster-Based Resampling Method for Pseudo-Relevance Feedback." ACM SIGIR 2008 :235-242

7. Takama, Y., Kajinami, T. and Matsumura A. 2005. "Application of keyword map-based relevance feedback to interactive Blog search." Active Media Technology 2005 : 1208-1215

8. Onoda T., Murata, H. and Yamada, S. 2007. "Comparison of Learning Performance and Retrieval Performance for Support Vector Machines based Relevance Feedback Document Retrieval." IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology. 249-252

9. He,D. 2006. "A Study of Self-Organizing Map in Interactive Relevance Feedback." Proceedings of the Third International Conference on Information Technology: New Generations. 394-401

10. Takama, Y. 2004. "Consideration of Relevance Feedback on Keyword Space for Interactive Information Retrieval." Proceedings of the 2004 IEEE. 324-328

ครั้งที่ 4.

11. Gao, Y., Qi, H., Liu, J., Liu, D. 2007. "A Recommendation Algorithm Combining User Grade-Based Collaborative Filtering and Probabilistic Relational Models." Fuzzy System and Knowledge Discovery 2007. Vol 1. : 67-71

12. Phuong, N.D. and Phoung, T.M. 2008. "Collaborative Filtering by Multi-task Learning." Research, RIVF 2008. IEEE International Conference on. 227-232

13. Ponte, J.M. and Croft, W.B. 1998. "A Language Modeling Approach to Information Retrieval." University of Massachusetts.

14. Yu, N., Hua, K.A. and Liu, D. 2007. "Client-side Relevance Feedback Approach for Image Retrieval in Mobile Environment." Multimedia and Expo, 2007 IEEE International Conference on. 552-555

15. Thumvijit, D., Chanlekha, H., Sirigayon, C., Permpool, T. and Kawtrakul, A. 2005. "Person Information Extraction from the web." The Sixth Symposium on Natural Language Processing 2005 (SNLP 2005). 259-266

16. Chanlekha, H. and Kawtrakul, A. 2003. "Thai Named Entity Extraction by incorporating Maximum Entropy Model with Simple Heuristic Information." NCSEC'2003, Chonburi, Thailand.

17. Zhong, P. and Chen, J. 2006. "A Generalized Hidden Markov Model Approach for Web Information Extraction." WI 2006. 709-718

18. Wang, J., Yao, Y. and Liu, Z. 2007. "Web Object Information Extraction Based on Generalized Hidden Markov Model." ISCIT'07. 1520-1523

19. Na, L., Mingyu, L. and Huanling, T. 2007. "Information Extraction incorporating Paragraph Feature and Hidden Markov Model." IFIP 2007. 953-956

20. Jain, A., Doan, A. and Gravano, L. 2008. "Optimizing SQL Queries over Text Databases." 636-644

งานวิจัย คือ การค้นคืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์

ณัตตยา เอี่ยมคงEdit

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

รายชื่อบทความ

1. Emilio Bellini, corrado lo Storto, CMM Implementation and Organizational Learning : Findings from a Case Study Analysis ,In PICMET 2006 Proceedings, 9-13 July, Istanbul, Turkey (c) ,2006

[1]Present ครั้งที่ 2 1. CMMI for Development,Version1.2 Carnegie mellon Software Engineering Institute, 2006.

2. The Capability Maturity Model : Guidelines for Improving The Software Process,Version 1.1 Carnegie Mellon University Software Engineering Institute,1995.

3. How do I implement the CMMI? Part 3,Chips Magazine, 2004, Richard B.Waina.

4. Implementing CMMI Compatible Processes Part 4,Chips Magazine, 2004,Richard B.Waina.

5. A Maturity Model for Computing Education, ACM.

6. E-learning quality : becoming a level five learning organisation,Proceedings of the 16TH Annual NACCQ,July, 2003.


Present ครั้งที่ 3 1. Marry B. Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum, “CMMI Guideline for Process Integration and Product Improvement” Addison Wesley

2. สุทธณี บัญชาวิมลเชษฐ และ ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, “การพัฒนาระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการวัดและการวิเคราะห์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NCCIT06.

3. สุดารัตน์ สุขเจริญ และ ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, “การพัฒนาระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการประกันคุณภาพกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NCCIT06.

4. พัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์, สุภัคคดิ์ สุวรรณย้า และ ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, “การพัฒนาระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการจัดฝึกอบรมขององค์กรตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอแบบต่อเนือ่ง”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NCCIT05.

5. ภมร วรระกะวิกรานต์ และ นครทิพย์ พร้อมมูล, “การสร้างกระบวนการและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจคัดเลือกซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ตามกลุ่มกระบวนการการวิเคราะห์การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาของซีเอ็มเอ็มไอ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NCCIT05.(Constructing a Process Model for Decision Analysis and Resolution on COTS Selection Issue of Capability Maturity Model Integration�,retrived: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=/iel5/4276338/4276339/04276378.pdf?tp=&isnumber=&arnumber=4276378)

6. จักกนาท วิวัฒนาวรสิน และ นครทิพย์ พร้อมมูล, “แนวทางการออกแบบกระบวนการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการในระดับวุฒิภาวะที่ 2”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NCCIT05. (a process model design and tool development for supplier agreement management of cmmi, retrieved: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1191823.1192065&coll=&dl=&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618)


Present ครั้งที่ 4

1. Ayaz Farooq and Reiner R. Dumke. (2007). Research directions in verification & validation process improvement. Retrieved August 1, 2008. from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1281425

2. Brian M. McCarthy and Rip Stauffer. (2001). Enhancing six sigma through simulation with IGRAFX process for six sigma. Retrieved July 15, 2008. from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1174540

3. Charles A.Behrens. (1983). Measuring the Productivity of Computer Systems Development Activities with Function Points. Retrieved July 3, 2008. from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1313346.1313876&coll=&dl=&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618

4. Dennis R. Goldenson, Joe Jarzombek and Terry Rout. (2003). Measurement and Analysis in Capability maturity model integration models and sotware process improvement. Retrieved July 18, 2008. from www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2003/07/goldenson.html

5. Craig Hollenbach, Ralph young AL Pflugrad and Doug Smith. (1997). Combining quality and software improvement. Retrieved June 20, 2008. from http://portal.acm.org/citation.cfm?coll=GUIDE&dl=GUIDE&id=255694

6. Daniel L. Quinn. (2002). What is six sigma. Retrieved Ausust 23, 2008. from http://media.wiley.com/product_data/excerpt/40/04712512/0471251240.pdf

7. Emilio Bellini, corrado Lo Storto. (2006). CMM Implementation and Organizational Learning : Findings from a Case Study Analysis. Retrieved July 3, 2008. from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4077516

8. Garry A. Gack and Karl D. Williams. (2007). Connecting Software industry standards and best practices : lean Six sigma and CMMI. Retrieved Ausust 23, 2008. from www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2007/02/0702gackwilliams.html

9. Jatawan Saemu and Nakornthip Prompoon. (2004). Tool and guidelines support for capability maturity model’s software subcontract management. Retrieved July 23, 2008. from http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9444/29994/01371916.pdf?arnumber=1371916

10. Jeannine Siviy, M. Lynn Penn and Erin Harper. (2005). Relationships Between CMMI and Six Sigma. Retrieved September 1, 2008. from http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/05.reports/05tn005/05tn005.html#chap02

11. Maureen Brown and Dennis Goldenson. (2004). Measurement and Analysis : What can and does go wrong?. Retrieved June 10, 2008. from http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9384/29794/01357897.pdf?arnumber=1357897

12. Mike Phillips. (2007). CMMI V1.2 : What has changed and why. Retrieved August 9, 2008. from http://www.stsc.hill.af.mil

13. Paul Anderson. (2008). The use and limitations of static-analysis tools to improve software quality. Retrieved August 9, 2008. from http://www.stsc.hill.af.mil

14. Paul E. Mcmahon. (2008). Are the right people measuring the right things? A lean path to achieving business objectives. Retrieved July 15, 2008. from

    www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2008/05/0805McMahon.html

15. Prayrin Chongsringam and Nakornthip Prompoon. (2007). A Knowledge Management System for Supporting CMMI Organizational Knowledge. Retrieved July 3, 2008. from http://www.cp.eng.chula.ac.th/people/instructor/instructor_detail_th.php?email=Nakornthip.S @chula.ac.th

16. Sanjay Tiku, Michael Azarian and Michael Pecht. (2007). Using a reliability capability maturity model to benchmark electronics companies. Retrieved June 10, 2008. from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02656710710748394

17. Watts S. Humphrey,Michael D. Konrad, James W.Over and William C.Peterson. (2007). Future Directions in process improvement. Retrieved July 13, 2008. from www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2007/02/0702HumphreyKonradOverPeterson.html


18. พัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์, สุภัคดิ์ สุวรรณย้า และญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์. (2005). ระบบสนับสนุนการ

    ปรับปรุงความสามารถระดับที่ 1 สำหรับกลุ่มกระบวนการจัดฝึกอบรมขององค์กรตาม
    มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอแบบต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2551. จาก 
    http://202.44.34.134/nccit05/Download/

19. สุดารัตน์ สุขเจริญ และญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์. (2006). การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการ

    ประกันคุณภาพกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ 
    ระดับที่ 1.  สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2551. จาก http://202.44.34.134/nccit05/Download/

20. สุทธณี บัญชาวิมลเชษฐ และญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์. (2006). การพัฒนาระบบสนับสนุนกลุ่ม

    กระบวนการวัด และการวิเคราะห์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับ
    ความสามารถที่ 1. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2551. จาก 
    http://202.44.34.134/nccit05/Download/


งานวิจัย คือ อยู่ระหว่างการประมวลผลค่ะ...

วิสิทธิ์ บุญชุมEdit

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช

รายชื่อบทความ

ครั้งที่ 1.

1. Edwina L.Rissland, Kevin D. Ashley, R.P.Loui, "AI and Law : A fruitful synergy", Artificial Intelligence 2003 Available at www.elsevlerComputerScience.com


ครั้งที่ 2.

1. Alessandro Lenci, Simonetta Montemagni, Vito Pirrelli, Giulia Venturi,"NLP-based ontology learning from legal texts. A case study",ACM 2007

2. Florence Amardeilh, Philippe Laublet, Jean-Luc Minel,"Document Annotation and Ontology Population from Linguistic Extractions", ACM 2005

3. Guiraude Lame, Sylvie Desprès,"Updating Ontologies in the Legal Domain", ACM 2006

4. Gianmaria Ajani, Leonardo Lesmo, Guido Boella, Alessandro Mazzei, Piercarlo Rossi,"Terminological and Ontological Analysis of European Directives: multilinguism in Law",ACM 2007


ครั้งที่ 3.

1. Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness,"Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology",Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05. March 2001.

2. Farookh K. Hussain, Amandeep S. Sidhu, Tharam S. Dillon, Elizabeth Chang,"Engineering Trustworthy Ontologies: Case Study of Protein Ontology", Proceedings of the 19th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS’06) 2006

3. MD B. Sarder and Susan Ferreira,"Developing Systems Engineering Ontologies", 1-4244-1 160-2/07/2007 IEEE.

4. Penpan Asawanopakiat, Arinthip Thamchaipenet and Kitsana Waiyamai ,"Bio-Ontology: A System for Searching and Analyzing Biological Data ",The 41th Kasetsart University Annual Conference. pp. 277-285 2003

5. Ruben Prieto-Diaz,"A Faceted Approach to Building Ontologies", 0-7803-8242-0/0531/2003 IEEE

6. Hyunjang Kong, Myunggwon Hwang, Pankoo Kim,"Design of the Automatic Ontology Building System about the Specific Domain Knowledge", ISBN 89-5519-129-4 Feb. 20-22,2006 ICA0T2006

7. HUANG Ning, DIAO Shihan ,"Structure-Based Ontology Evaluation",IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE.06)0-7695-2645-4/06/2006


ครั้งที่ 4.


1. Edwina L.Rissland, Kevin D. Ashley, R.P.Loui, "AI and Law : A fruitful synergy", Artificial Intelligence 2003 Available at www.elsevlerComputerScience.com

2. A. Imsombut, M. Suktarachan, W. Yingsaree and A. Kawtrakul, "Country Report and Activity from Thailand: Ontology Construction and Maintenance System in Agricultural Domain", 2004.

3. Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness,"Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology",Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05. March 2001.

4. MD B. Sarder and Susan Ferreira,"Developing Systems Engineering Ontologies", 1-4244-1 160-2/07/2007 IEEE.

5. Penpan Asawanopakiat, Arinthip Thamchaipenet and Kitsana Waiyamai ,"Bio-Ontology: A System for Searching and Analyzing Biological Data ",The 41th Kasetsart University Annual Conference. pp. 277-285 2003

6. Farookh K. Hussain, Amandeep S. Sidhu, Tharam S. Dillon, Elizabeth Chang,"Engineering Trustworthy Ontologies: Case Study of Protein Ontology", Proceedings of the 19th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS’06) 2006

7. Ruben Prieto-Diaz,"A Faceted Approach to Building Ontologies", 0-7803-8242-0/0531/2003 IEEE

8. Hyunjang Kong, Myunggwon Hwang, Pankoo Kim,"Design of the Automatic Ontology Building System about the Specific Domain Knowledge", ISBN 89-5519-129-4 Feb. 20-22,2006 ICA0T2006

9. Debajyoti Mukhopadhyay, Sounak Chakravorty, Sudarshan Nandy,"An Algorithm for Hyper-cube-based Ontology Construction", 0-7695-3068-0/07 2007 IEEE DOI 27710.1109/ICIT.2007.23

10. Alessandro Lenci, Simonetta Montemagni, Vito Pirrelli, Giulia Venturi,"NLP-based ontology learning from legal texts. A case study",ACM 2007

11. Florence Amardeilh, Philippe Laublet, Jean-Luc Minel,"Document Annotation and Ontology Population from Linguistic Extractions", ACM 2005

12. Qing Yao, QingXian Wang, Yan Liu, Qiang Wang and JunYong Luo,"A New Methodology for building Ontology Based on Reusing the Heterogeneous Ontology", ACM 2005

13. Hyunjang Kong1, Myunggwon Hwang1, Pankoo Kim,"A New Methodology for Merging the Heterogeneous Domain Ontologies based on the WordNet", Proceedings of the International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP’05)0-7695-2452-4/05 2005 IEEE.

14. Guiraude Lame, Sylvie Desprès,"Updating Ontologies in the Legal Domain", ACM 2006

15. Gianmaria Ajani, Leonardo Lesmo, Guido Boella, Alessandro Mazzei, Piercarlo Rossi,"Terminological and Ontological Analysis of European Directives: multilinguism in Law",ACM 2007

16. HUANG Ning, DIAO Shihan ,"Structure-Based Ontology Evaluation",IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE.06)0-7695-2645-4/06/2006

17. Bin Shen, Min Yao, Zhaohui Wu, Yangu Zhang, and Wensheng Yi,"Ontology-based Association Rules Retrieval using Protégé Tools",Sixth IEEE International Conference on Data Mining - Workshops (ICDMW'06) 0-7695-2702-7/06 2006.

18. Guus Schreiber, Monica Crub´ezy, and Mark Musen,"A Case Study in Using Prot´eg´e-2000 as a Tool for CommonKADS",Lecture Notes In Computer Science; Vol. 1937. Proceedings of the 12th European Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling and Management Pages: 33 - 48 ISBN:3-540-41119-4.

19. Guanglei Song, Yu Qian, Ying Liu, Kang Zhang,"Oasis: a Mapping and Integration Framework for Biomedical Ontologies",Proceedings of the 19th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'06) 0-7695-2517-1/06 2006 IEEE.

20. HUANG Ning, DIAO Shihan ,"Evaluating Ontologies based on the Naturalness of their Preferred Terms",1530-1605/08 2008. IEEE.

21. "http://wordnet.princeton.edu",[Online 29 Aug. 2008].

22. "http://protege.stanford.edu",[Online 29 Aug. 2008].

23. "http://www.w3.org",[Online 29 Aug. 2008].


งานวิจัย คือ

สันติ โชติแก้วEdit

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ


งานวิจัย คือ xxx

แผน กEdit

กฤษณะ จินดารักษ์Edit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

 1. Suet Chun Lee, "Generating test cases for XML-based Web component interactions using mutation analysis", Proceedings. 12th International Symposium,27-30 Nov. 2001
 2. Jian Bing Li, "Testing the Semantics of W3C XML Schema", Proceedings of the 29th Annual International Computer Software and Applications Conference, 2005

เกริกชัย ตะโฉEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

1. Xiaojun Hei, Chao Liang, Jian Liang, Yong Liu and Keith W.Ross, "Insights into PPLIVE: A Measurement Study of a LargScale P2P IPTV System", IEEE Transactions on Multimedia ,DECEMBER 2007

2. X.Hei,C.Liang,J.Liang,Y.Liu,andK.W.Ross, "A measurement study of a large-scale P2P IPTV system". IEEE Transactionson Multimedia,Oct.2007

3. Fabio Pianese , Diego Perino , "Resource and Locality Awareness in an Incentive-based P2P Live Streaming System", ACM ,2007

4. F. Pianese, J. Keller, and E. W. Biersack, “PULSE, a Flexible P2P Live Streaming System”, in Proc. of IEEE Global Internet Symposium 2006

ชุลีพร สืบสินEdit

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
1. Slideshow: Functional Presentations
โดย ROBERT BRUCE FINDLER และ MATTHEW FLATT
2. FUNCTIONAL PROGRAMMING PARADIGM AND THE DEVELOPMENT OF SUT MINER SYSTEM
โดย Kittisak Kerdprasop และ Nittaya Kerdprasop

เชิดพงศ์ ตาปราบEdit

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

 1. Pete Thomas,Kevin Waugh,Neil Smith "Using patterns in the automatic marking of ER-diagrams",ACM,2006.

ธนพล ตันติศรีปรีชาEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้เคนิคดาต้าไมน์นิง
1.จิโรจน์ ภาคคีรี,กาญจนา วิริยะพันธ์,การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้เคนิคดาต้าไมน์นิง,http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/journal/pdf/vol6/ch07.pdf

รัฐพล ไวปรีชีEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร. ชาคริต วัชโรภาส
ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

 1. Weerawat Tantisiriwat, Alisara Samleeoon and Pizzanu Kanongchaiyos, " A Crowd Simulation Using Individual-Knowledge-Merge based Path Construction and Smoothed Particle Hydrodynamic". In Proceedings of 15th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision'2007, 2007.

วิทวัส มงคลนวเสถียรEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

1. Xiaojun Hei, Chao Liang, Jian Liang, Yong Liu and Keith W.Ross, "Insights into PPLIVE: A Measurement Study of a LargScale P2P IPTV System", IEEE Transactions on Multimedia ,DECEMBER 2007

2. X.Hei,C.Liang,J.Liang,Y.Liu,andK.W.Ross, "A measurement study of a large-scale P2P IPTV system". IEEE Transactionson Multimedia,Oct.2007

3. Prithula Dhungel, Xiaojun Hei, Keith W. Ross, and Nitesh Saxena, "The Pollution Attack in P2P Live Video Streaming: Measurement Results and Defenses" ,ACM,SEPTEMBER 2007

4. W.Conner,K.Nahrstedt,andI.Gupta. "Preventing DoS attacks in peer-to-peer media streaming systems".In MMCN,2006

ศิวัฒน์ คูประเสริฐEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ


1. Xiaojun Hei, Chao Liang, Jian Liang, Yong Liu and Keith W.Ross, "Insights into PPLIVE: A Measurement Study of a LargScale P2P IPTV System", IEEE Transactions on Multimedia ,DECEMBER 2007

2. Vaishnav Janardhan and Henning Schulzrinne "Peer assisted VoD for set-top box based IP network" ,ACM,SEPTEMBER 2007

สมมาตร อังคเศรณีกุลEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

 1. Dell Zhang, Wee Sun Lee , "Extracting Key-Substring-Group Features for Text Classification", ACM,August 2006
 2. M. Ikonomakis, S. Kotsiantis, V. Tampakas , "Text classification: a recent overview", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) ,July 2005

สัจจวัฒน์ เจริญเหรียญEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

Sanya Khruahong , and Para Limmaneepraserth , Supot Nitsuwat, "Thai Syllable Segmentation for Text-to-Speech Synthesis by Using Suited-Syllable-Structure Mapping"

หทัยเทพ ศิริธนะEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

1. Xiaojun Hei, Chao Liang, Jian Liang, Yong Liu and Keith W.Ross, "Insights into PPLIVE: A Measurement Study of a LargScale P2P IPTV System", IEEE Transactions on Multimedia ,DECEMBER 2007

2. Darshan Purandare and Ratan Guha, "An Alliance Based Peering Scheme for Peer-to-Peer Live Media Streaming", ACM,SEPTEMBER 2007

อณิมา รอตเสียงล้ำEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ชื่องานวิจัยที่จะทำซ้ำ

1. Thitiporn tabtimtet,"Statistical Alignment Technique for Finding Word Correspondence from Parallel Corpora",2005

2. Sirinun Sintuwatin.2007."Parallel Text Alignment Using Birsty Sequences".

แผน ขEdit

นาย กฤตพนธ์ เกียรติวนิชวิไลEdit

นาย กฤตพนธ์ เกียรติวนิชวิไล
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ (กลุ่มที่ 1)

ชื่อระบบ :

 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาทำงานด้วยเทคโนโลยียืนยันใบหน้าไบโอเมตริกซ์กรณีศึกษา บริษัทฟิลิปมอร์ริส (ประเทศไทย) จำกัด   (Program Security and Time Attendance with Face Recognition Technology case study Philip morris (thailand) co,.Ltd)

กรีวุธEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา:อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
ชื่อระบบงาน

Foods Service with GIS

จตุพร จีวัฒนาEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ กลุ่ม 1 ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่อระบบ

  1. ระบบการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

จักรกริชEdit

จันทร์ทิวาห์Edit

กล่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์

ชื่อระบบ

 Web Application (เทคโนโลยีเว็บในเชิงพาณิชย์)

โชคชัยEdit

นาย โชคชัย อภัยโส

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. เสฏฐวิทย์ เกิดผล (กลุ่มที่ 1)

ชื่อระบบ : ระบบช่วยบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ server ภายใน server Farm จากศูนย์กลาง

ทวีศักดิ์Edit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 2 ดร.อุษา สัมมาพันธ์ ชื่อระบบ ระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อการตรวจคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 18 แห่งประมวลรัษฎากร

ธนะพงษ์Edit

กล่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์

ชื่อระบบ

 ระบบการตรวจจับและตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Computer capturing and verification system through internet)

ธาตรีEdit

นโรดมEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ชื่อระบบ

“การจำแนกกลุ่มและวิเคราะห์แนวโน้มการจัดเก็บภาษีรายตัว”

บัญชาEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

ชื่อระบบ

     การลดพลังงานที่ใช้ใน Wireless LAN CARD

ประยุทธEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

ชื่อระบบ

  1.ระบบทะเบียนควบคุมการเข้าออกอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินทราเน็ต

ปริญญาEdit

พัทธมนEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่อระบบ

ระบบบริหารจัดการโครงการบนเว็บ (Web-Based Enterprise Project Management System)

พิเชษฐ์Edit

พิชญพงศ์Edit

ชื่อระบบ "ระบบการแปลงเอกสารงานภาษาเบลล์"

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ 2 (AI, Machine Learning, IR) ผศ. ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

มนตรีEdit

เมธีEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อระบบงาน
การวิเคราะห์การจราจรด้วย SNMP

ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุลEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

ชื่อระบบ

ระบบบริหารจัดการพัสดุหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

กัลยกรEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค
ชื่อระบบ
การศึกษาการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิโรจน์Edit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค
ชื่อระบบ
การประชุมทางไกลบนระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ[Video Conference Integrated on e-Meeting System by Using Web Technology]

วิระEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ชื่อระบบงาน การนำ Data Mining มาใช้ในการคาดการณ์ผลจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร

ศนิEdit

ศรันย์Edit

นาย ศรันย์ เนมหาวรรณ์ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อุษา สัมมาพันธ์ ชื่อระบบ Restaurant Search on Google Maps

เศรษฐภัคEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชาคริต วัชโรภาส
ชื่อสารนิพนธ์
User Interface and Interactive on e-commerce system

สนิทEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา:อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
ชื่อระบบงาน
ระบบบริหารจัดการห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (System Management Computer Room)สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

สุธีEdit

สุพิชฌาย์Edit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ กลุ่ม 1 ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน
ชื่อระบบ : ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุริสสาEdit

กล่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์

ชื่อระบบ

 ระบบช่วยสร้าง Test cases โดยใช้เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ
(Test cases generator system using various software testing techniques)

อนุชา พิฒน์สถิตพงศ์Edit

ชื่อระบบ "โปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียง"

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ 2 (AI, Machine Learning, IR) ผศ. ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

อิสรภาพEdit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค ชื่อระบบ Case Base Reasoning of IT Disaster Recovery Plan

อุกฤษฏ์Edit

ชวรัตน์Edit

กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค ชื่อระบบ Knowledge Capture of Technical Support

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.